LEVERINGSVOORWAARDEN ACTIVE LIFESTYLE & OUTDOOR

Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen met input van NL Actief ( brancheorganisatie fitness ) de consumentenbond en Active Sport Groep

Algemene voorwaarden Active Lifestyle & Outdoor, Active Paintball & Active Outdoorevents

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: Active Lifestyle & Outdoor, Active Paintball, Active Outdoor-Events als natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende fitness in de ruimste zin des woords, paintball en of outdooractiviteiten.

De Consument: natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness, paintball en of outdooractiviteiten.

De overeenkomst: Overeenkomst tussen de ondernemer en de consument ter zake fitness, paintball en of outdooractiviteiten.

Fitness: een op lichamelijke en /of geestelijke activiteit gerichte dienst

Paintball: een groepsactiviteit waarbij met een paintballmarker verfkogeltjes op elkaar afgeschoten worden in diverse spelvormen, als sport of ontspanningsactiviteit.

Outdooractiviteiten: bewegingsactiviteiten al dan niet met hulpmateriaal welke buiten onder begeleiding plaatsvinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, Paintball, en of Outdooractiviteiten, die tussen de Ondernemeren de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

De Ondernemer brengt het aanbod schriftelijk of electronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de ondernemer aangeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft hat aanbod gedurende 7 dagen na dagtekening van kracht.

1) Het aanbod omvat tenminste:

- de dagen en tijden waarop gebruik gemaakt kan worden van de activiteit;

- de facaliteiten en of er wel of geen begeleiding bij het aanbod inbegrepen is;

- de kosten van het lidmaatschap en of de activiteit;

- de wijze van betaling en de betalingstermijn( en );

- de periode ( en of dag ) van de overeenkomst ( activiteit ) en de daarbij behorende opzegtermijn en of geldigheid in geval van een strippenkaart of eenmalige activiteit;

- het huishoudelijke reglement in de vorm van huisregels;

- op welk moment de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks een prijswijziging kan doorvoeren;

2) De omschrijving van het aanbod/activiteit moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

3) Bij het aanbod worden de huisregels schriftelijk ter hand gesteld en bevat de overeenkomst ( bij fitness het lidmaatschapscontract ) de verwijzing naar de website van Ondernemer waar de Consument ter aller tijden de leveringsvoorwaarden kan raadplegen en akkoord gaat met deze leveringsvoorwaarden door ondertekening van de overeenkomst en of het aanbod.

Artikel 4 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en slechts onder voorwaarden overdraagbaar.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van 7 dagen na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kostenloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van het aanbod/ facaliteiten ( lees Fitness, en of andere aangeboden activiteit )

Artikel 6 Duur en beëindiging

1) De Ondernemer bied de Consument voor de activiteit Fitness tenminste de keuze uit: een maandelijks opzegbaar lidmaatschap, een jaarlidmaatschap en een meerjariglidmaatschap

2) De Consument weet dat bij een langere verbintenis ( 1, 2 & 3 jarig contract ) de korting op de maandelijkse contributie lager wordt. Hoe langer de contractduur hoe goedkoper het maandtarief. Het B lidmaatschap is een maandelijks opzegbaar lidmaatschap. Bij 1,2 & 3 jarige overeenkomsten wordt de maandelijkse korting steeds hoger als men voor langere tijd zich verbind.

3) Overeenkomsten voor bepaalde tijd ( 1, 2 & 3 jarige contracten ) worden na beëindiging contractperiode voortgezet als een B contract welke maandelijks opzegbaar is. Wil men weer goedkoper sporten dan dient men weer een nieuw contract voor bepaalde tijd te kiezen.

4) De Consument mag de overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

- Bij verhuizing buiten een cirkel van 25 km van de sportlocatie waardoor de reistijd extreem toeneemt. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren met het overleggen van de inschrijving in de nieuwe woonplaats.

- het voor de consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure en of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de lidmaatschapsperiode gebruik te maken van de aangeboden activiteiten van de Ondernemer. De opzegging dient te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn van een hele kalendermaand en er dient altijd een verklaring van arts of specialist overlegt te worden waaruit blijkt dat Consument door haar ziekte en of / blessure niet in staat is om deel te nemen aan de activiteiten van Ondernemer.

- De consument mag een 2 en 3 jariglidmaatschap tussentijds opzeggen als hij/zij het niet eens is met de jaarlijkse prijsaanpassing als deze hoger is dan 5 % mits men zich houd aan de daarvoor gestelde termijn van reclematie.

5) De consument moet schriftelijk opzeggen met een aangetekend schrijven of met een compleet ingevuld afmeldformulier welke bij Ondernemer verkrijgbaar zijn. Dit vanwege het persoonlijk aangaan. Afmeldingen via telefoon, mail of andere media worden niet op gereageerd vanbwege het persoonlijk aangaan van de overeenkomst.

6) bij een opzegging als bedoeld in lid 4 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende lidmaatschapskosten en startfee etc.

7) Naast de opzegmogelijkheidals bedoeld in lid 4 bestaat er voor de Consument de mogelijkheid om het lidmaatschap te bevriezen/blokkeren. Als de Consument voor een periode langer dan een maand geen gebruik kan maken van de aangeboden activiteiten dan bestaat de mogelijkheid om met een blokkade formulier het lidmaatschap tijdelijk te blokkeren. De kosten voor blokkade bedragen € 5,- per maand welke via de incasso waarvoor een sepa machtiging is afgegeven meegaan. Voor blokkades is een verklaring van arts, specialist noodzakelijk waaruit blijkt datv Consument niet in staat is om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Blokkades kunnen nooit met terugwerkende kracht ingaan. Het aantal maanden dat een blokkade duurt wordt tevens bij herstel en hervatting van de activiteiten toegevoegd aan het lopende lidmaatschap. 4 maanden blokkade in een jaarlidmaatschap betekend dus een lidmaatschap van 14 maanden met 12 maal betalen. De Ondernemer mag extra administratiekosten in rekening brengen voor het uitvoeren van blokkades.

8) De Ondernemer mag de overeenkomst tussentijds met onmiddelijke ingang opzeggen indien:

- De Consument zich meerdere malen niet houd aan de voorwaarden en huisregels zoals overeengekomen.

- De Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jengens een contractant van de Ondernemer.

- De Consument na diverse malen in gebreke gesteld te zijn aangaande betalingen en of gedragingen zich niet aan gemaakte afspraken houd.

In geval van een tussentijdse opzegging door ondernemer welke te weiten is aan de gedragingen van Consument vervalt terugbetaling van eventuele vooraf betaalde lidmaatschapsbedragen. Ondernemer kan verder verwijtbare schade bij Consument vorderen.

9) Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is de tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van 1 kalendermaand.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1) Het lidmaatschapsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2) De ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3) In geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Eventuele herberekeningen mag de Ondernemer als de contractperiode hierdoor veranderd wel toepassen.

4) De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van: CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, of een jaarlijkse verhoging van maximaal 5 %, of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals btw verhogingen en of prijsverhogingen die het hele land treffen ( energycrisis etc. )

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

1) De Ondernemer staat ervoor in dat de facaliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2) De Ondernemer zorgt voor onderhoud van de facaliteit

3) Indien de Ondernemer gebruik maakt van instructeurs staat hij ervoor in dat deze instructeurs beschikken over kwaliteiten welke nodig zijn om de aangeboden les te kunnen geven.

4) De Ondernemer zorgt dat er EHBO middelen aanwezig zijn en er veilig gebruik gemaakt kan worden van de facaliteiten.

5) De ondernemer weert doping en doping aangeduide middelen.

6) De ondernemer stelt kluisjes ter beschikking zodat Consument zijn /haar spullen veilig kan opbergen.

7) De Ondernemer overhandigd gelijktijdig met het lidmaatschapscontract de dan geldende huisregels.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1) De Consument houdt zich aan de door Ondernemr gegeven instructies en de opgegeven huisregels.

2( De Consument draagt zorg voor het kunnen incasseren van het lidmaatschapsgeld welke vooraf geincasseerd wordt.

3) De Consument dient een medische contra-indicatie voor deelname aan de activiteiten te melden bij de Ondernemer.

4) De Consument dient aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers en of vrijwilligers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of facaliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. De Consument dient voor uitleg de Ondernemer te raadplegen voordat hij voor hem onbekende apparaten en of facaliteiten gaat gebruiken.

5) Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten en facaliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

6) De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of electronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

1) De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden facaliteiten, lesroosters, programma's en openingstijden. De Ondernemer zal wijzigingen uiterlijk 4 weken voor aanvang bekendmaken. Bij een dermate verandering waarbij van Consument niet meer vewacht mag worden dat datgene aansluit bij zijn overeenkomst heeft Consument de mogelijkheid om een ander lidmaatschap te kiezen welke beter past bij het oorspronkelijke lidmaatschapscontract.

Artikel 11 Bewijs van deelname

Na betaling van de opstartfee, waarin o.a. de aanmaak QR-code bij Consumenten boven de 18 jaar zit, de lidmaatschapspas en of bij een e-Gym lidmaatschap de betaling van de RIFband ontvang Consument de betreffende items welke hij bij zich dient te hebben om gebruik te kunnen maken van de facaliteiten en apparaten. Bij beschadiging en of verlies dienen deze items opnieuw ter beschikking gesteld te worden tegen betaling van € 10,- voor: de lidmaatschapspas, € 10,- voor het E Gym bandje.

Artikel 12 Betaling

1) De verschuldigde lidmaatschapsgelden/opstartfee/ storneringskosten/blokkadekosten, worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2) betalingen vinden overwegend plaats per incasso, tenzij anders is overeengekomen. Voor deze incasso van alle in lid 1 genoemde kosten geeft Consument door het tekenen van een doorlopende SEPA machtiging op het lidmaatschapscontract toestemming.

3) Bij niet tijdige betaling ( contant of per incasso ) is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer op is gewezen. Consument heeft dan enkele dagen de tijd om zelfstandig ervoor te zorgen om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Gebeurt dit niet binnen afgesproken termijn dan volgt er een herhaalincasso en worden er extra kosten in rekening gebracht zoals overeengekomen.

4) Verloopt de overeengekomen betalingstermijn dan is Consument in gebreke gebleven en is Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten op grond van Art. 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Ondernemer bevoegd de Consument de toegang tot de facaliteiten van Ondernemer te weigeren totdat de betaling voldaan is.

5) Bij een openstaande betaling is Ondernemer bevoegd om de Qr-code ( toegang tot selfservice-uren, lees onbemand sporten ) van Consument te blokkeren totdat de openstaande betaling voldaan is. De gemaakte kosten van het blokkeren en weer opstarten van de QR-code bedragen € 10,- welke door Consument vooraf voldaan moeten worden wil hij weer gebruik kunnen maken van de QR-code en toegang.

Artikel 13 Qr-code en toegang facaliteiten

1) Ondernemer beschikt over een QR-code toegangssysteem waarmee Consument tijdens de zelfservice-uren ( lees onbemande openingstijden en feestdagen ) toegang heeft tot de facaliteiten van Ondernemer zoals overeengekomen in het " aanvraagformulier QR-code leden Active "

2) Consument kan vanaf de leeftijd van 18 jaar gebruik maken van deze extra dienst en de opstartkosten bedragen hiervoor het overeengekomen bedrag zoals vermeld op het aanvraagformulier. De kosten per kalanderjaar voor gebruikmaking van het QR-code toegangssysteem worden ook vermeld op dit formulier.

3) Consument verbind zich aan de overeengekomen algemene voorwaarden welke vermeld staan op het aanvraagformulier waarvoor ook getekend dient te worden.

4) Alle regels benoemd in de " algemene voorwaarden behorende bij de QR-code " zijn van toepassing op de Consument die hiervan gebruik maakt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1) De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor de schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen. Consument weet dat er door de Ondernemer kostenloos kluisjes ter beschikking gesteld worden.

2) Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico's. De aansprakelijkheid van Ondernemer is beperkt tot het verzxekerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3) Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden als door overheidsingrijpen ( zoals Corona sluiting ) en of externe niet door Ondernemer te bepalen invloeden Ondernemer de Overeenkomst met Consument niet kan vervullen/naleven. Ondernemer zal in dat geval Consument een compensatievoorstel doen.

4) De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 15 Klachten

1) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeld klachten overeenkomstig deze procedure.

2) De Consument dient klachten ( met een bij de balie verkrijgbaar klachtenformulier ) over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk-doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de Consument dezxe gebreken heeft geconstateerd- bij de Ondernemer in, tenzij dat rederlijkerwijs noiet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3) Het niet tijdig indienen van een klacht door middel van het klachtenformulier kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

4) De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk- doch uitelijk binnen 4 weken- gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 Wijzigingsbeding

Ondernemer is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, te wijzigen en of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven welke deze zijn en wordt hij in de gelkegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal 2 hele kalendermaanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument naar aanleiding hiervan de Overeenkomst wil opzeggen is dit met een hele kalendermaand mogelijk. Reageert de Consument niet op de van te voren gemaakte bekendmaking dan gaat hij akkoord met deze nieuwe leveringsvoorwaarden.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.